Generelle salgsvilkår

Generelle Salgs og Leveringsbetingelser

1. Tilbud gjelder for prisforespørsel fra kunden. Det tas forbehold om at opplysningene fra kunden gir fullstendig grunnlag for beregning av dette tilbudet.

2. Tilbud gjelder i 14 dager fra dags dato. Etter dette tidspunktet er tilbudet ikke lenger bindende for elektroentreprenøren.

3. Tilbud utgjør derfor en uforpliktende prisantydning dersom annet ikke er skriftlig avtalt.

4. Eventuelle forbehold fra kunden, må fremsettes skriftlig sammen med øvrig aksept av tilbudet. Elektroentreprenøren står fritt til å velge om forbehold skal aksepteres.

5. Krav om skriftlighet er oppfylt ved sending av e-post.

6. Alle priselementer i et tilbud kan indeksreguleres. Indeksregulering skjer i så fall i henhold til NS 3405 pkt. 4.1, etter bestemmelsen om regulering av kontraktssum for bygg og anlegg på grunn av endringer i lønninger, priser, sosiale utgifter m. v., - totalindeksmetoden - med en kalendermåned som avregningsperiode. SSBs indekser "Elektrikerarbeid» og «Elektrikerarbeid, materialer" for enebolig av tre skal benyttes.

7. Alle priser i et tilbud er oppgitt uten tillegg av merverdiavgift dersom ikke annet fremgår eksplisitt av tilbudet.

8. Elektroentreprenøren beholder eiendomsretten til materiale og utstyr som er levert eller montert hos kunden frem til betaling har skjedd, jfr. panteloven § 317.

9. Før oppstart skal kunden gi elektroentreprenøren alle nødvendige opplysninger om forhold av betydning for arbeidet som skal utføres. Det påhviler kunden å klargjøre arbeidsplassen før oppstart, samt å gi elektroentreprenøren adkomst. Arbeidene er forutsatt utført innenfor tidsrommet 07-15.30.

10. Elektroentreprenøren skal i den grad det er nødvendig foreta opprydding etter arbeidets utførelse, herunder fjerne emballasje og avfall, demontere opprigget utstyr og materiell, samt å feie/støvsuge dersom ikke annet er avtalt. Vask og rengjøring utover dette er kundens ansvar.

11. Materiell leveres med standard kvalitet dersom annet ikke er skriftlig avtalt.

12. Elektroentreprenøren kan foreta en kredittvurdering av kunden før arbeidet igangsettes. Dersom kredittvurderingen viser at kunden ikke anses betalingsdyktig i forhold til tilbudet, har elektroentreprenøren rett til å heve avtalen med kunden, uten kostnad for elektroentreprenøren.

13. Ved fakturering vil det gjelde en betalingsfrist på 10 dager. Elektroentreprenøren kan fakturere inntil hver 7. dag for medgått tid og materiell. Elektroentreprenøren kan velge å benytte seg av factoring.

14. Ved kjøring til oppdragsstedet vil kjøretiden belastes med timesats gjeldende for arbeidet for øvrig.

15. Oppstartstidspunktet avtales mellom partene etter at kundens aksept av tilbudet foreligger.

16. Viser det seg behov for tilleggsarbeid, det vil si arbeid utover det som er angitt i et tilbud, skal kunden meddele bestillinger av dette skriftlig til elektroentreprenøren. Sistnevnte skal deretter oppgi pris og fremdriftskonsekvens til kunden som deretter skal sende skriftlig bestilling av arbeidet, dersom tilbudet på tilleggsarbeidet aksepteres. Dersom kunden ikke overholder skriftlighetskravet, skal elektroentreprenøren likevel ha vederlag for arbeidet etter betingelsene i tilbudet. Elektroentreprenøren har krav på vederlag for tilleggsarbeid basert på medgått tid og materiell, samt timepriser som fremgår av tilbudet, med tillegg av evt. prisstigning. For materiell som ikke er angitt i tilbudet kan elektroentreprenøren legge til et påslag som er sedvanlig for elektrobransjen.

17. Elektroentreprenørens arbeidstid til prosjektering, fra og tilkobling eller lignende arbeider fra netteier, kommunikasjon med eksterne leverandører, meldinger til plan og bygg m.v., dekkes i sin helhet av kunden. Kunden skal, dersom det er mulig, betale eksterne leverandører selv. Elektroentreprenørens utlegg i forbindelse med ovennevnte dekkes av kunden med et tillegg av administrasjonspåslag på 15 %.

18. Kunden erkjenner at elektroentreprenørens materialpriser ikke er sammenlignbare med priser som kunden kan oppnå ved egenkjøp av materiell. Bakgrunnen for dette er elektroentreprenørens reklamasjonsansvar som kan medføre betydelig bruk av tid ved feil på materiell. I slike tilfeller må elektroentreprenøren dekke reise- og arbeidstid i forbindelse med henting av nytt materiell, de- og remontering, samt reklamasjon overfor leverandøren. Dersom materiell kjøpes av kunde fra butikk vil ikke butikken ha samme ansvaret og kan derfor, i noen tilfeller, tilby bedre priser.

19. For øvrig forutsettes følgende dersom ikke annet er avtalt:

a. Eksisterende jording i bygget kan benyttes

b. At det er plass til vern og annet utstyr i tavler og skap

c. At eksisterende sikringer eller hovedsikringer har kapasitet til å dekke økning i effektbehov

d. At eksisterende føringsveier og røranlegg kan benyttes og at rør ikke er tette

e. At alle skjulte koblingspunkter er synlige (ikke skjult av fliser, skap, nedforet himling etc.)

f. Det gjøres oppmerksom på at nye automatsikringer løser ut på den fastsatte belastningsgrense. Gamle skrusikringer kunne i enkelte tilfeller tåle en overlast på inntil 30-40% før de løste ut.

g. Kostnader til høydeassistanse, lift etc. er ikke medtatt i våre tilbud

h. Feilsøking på forbigående jordfeil, som følge av at jordfeilbryter/vern, løser ut. Er ikke medtatt i vårt tilbud

20. Elektroentreprenøren tar forbehold om at partene blir enige om hvilken avtalestandard som skal benyttes for oppdraget.